Odbahnění rybníků a dalších vodních ploch

Odbahnění rybníků a vodních ploch

Odbahňování rybníků a vodních ploch je velmi specifická činnost, která zahrnuje několik klíčových prací: projekční činnost, stavební činnost, zemní práce a likvidace odpadů. Odbahnění rybníka je technologicky náročné a nese s sebou mnohé problémy, které jsme schopni řešit. Potřebná technologie a logistika prováděných prací je sestavena na základě několika faktorů:

 • individuální požadavky zákazníka
 • místní poměry
 • možnosti zpracování odpadů
 • dopravní vzdálenost

Těžba tímto sacím bagrem a jeho unikátní technologie poskytuje následující výhody:

 • plošné odbahňování rybníků, bez lokálních prohlubní a nedodělků
 • úpravy lovišť a stok chovných rybníků i za plné obsádky
 • odbahňování může být prováděno, i když těžený materiál je nad úrovní vodní hladiny
 • sací bagr dokáže odstranit vodní porosty
 • při odbahňování rybníků nedochází k zakalení vody
 • doprava těženého sedimentu se provádí výtlačným potrubím nebo přímým střikem
 • okolí není obtěžováno nadměrnou dopravou a hlukem
 • při tomto způsobu těžby není třeba vypouštět nádrže a rybníky
 • nedochází k úhynu ryb, vodního ptactva a ničení okolní přírody
 • je možno provádět svahování břehů a úpravy lovišť
 • vytěžený materiál může být uložen na břeh dle dispozic k dalšímu zpracování
 • způsob těžby je cenově výhodnější než použití klasických těžebních mechanismů
 • oproti klasickým metodám čištění rybníků tento způsob umožňuje nepřetržitý chov ryb, čímž se podstatně zvyšuje výtěžnost

Odbahňování lze provádět i na místech, kde dno má malou únosnost nebo silnou vrstvu bahna. Stroj dokáže vytěžit písek, naplaveniny, bahno, vodní rostliny i průmyslový odpad.

Naše zařízení je schváleno platným osvědčením k provozování v ČR. Práci provádí odborně vyškolený personál s příslušným oprávněním. Zkušenosti našich pracovníků jsou zárukou kvalitně odvedené práce. K údržbě stroje používáme výhradně ekologická maziva a rostlinný hydraulický olej.