O nás

Kavros spol. s r. o.

Naše společnost nabízí specializovanou ekologickou těžbu pomocí plovoucího sacího bagru typu MC - 915, který je určen k odstraňování sedimentů z vod a odbahňování rybníků a vodních ploch bez nutnosti jejich vypouštění. Odbahňování lze provádět i na místech, kde dno má malou únosnost nebo silnou vrstvu bahna. Stroj dokáže vytěžit písek, naplaveniny, bahno, vodní rostliny i průmyslový odpad.

Naše zařízení je schváleno platným osvědčením k provozování v ČR. Práci provádí odborně vyškolený personál s příslušným oprávněním. Zkušenosti našich pracovníků jsou zárukou kvalitně odvedené práce. K údržbě stroje používáme výhradně ekologická maziva a rostlinný hydraulický olej.

Naše vize:

Být viditelnou společností na trhu – být zákazníkova první volba.

Politika kvality

Vedení společnosti KAVROS spol. s r.o. se přihlašuje k vyhlášené Politice jakosti. Kvalita služeb dodávaných společností KAVROS spol.s r.o. je základním předpokladem jejího obchodního úspěchu. Postupné naplňování Politiky jakosti je důležitým prvkem strategie společnosti a její prosazování je závazné pro všechny zaměstnance. Obsah politiky jakosti je formulován v následujících bodech.

  1. Průběžně zvyšovat technickou úroveň realizace zakázek tak, aby společnost pro zákazníka byla odbornou zárukou dobře vykonané práce s minimálním ovlivněním přírodních podmínek v lokalitě těžby sedimentů - odbahňování a plněním veškerých legislativních i normativních požadavků pro danou oblast.
  2. Společnost bude i nadále používat a rozvíjet výhradně technologii šetrnou k životnímu prostředí. I nadále bude nakupovat ekologické oleje a maziva. Při provozu plovoucího sacího bagru budou plněny nároky na vytěžení sedimentů z předem určeného prostoru bez nedodělků, poškození dna i hrází vodních toků. Zvláštní důraz bude kladen na kvalitně provedenou plošnou těžbu, kterou umožňuje používaná technologie společnosti.
  3. Společnost bude nadále rozvíjet a rozšiřovat marketingové aktivity. Zaměří se na získávání dalších stálých zákazníků z oblasti státní správy, samosprávy a soukromých subjektů.
  4. Průběžně udržovat technický stav používaných zařízení, včetně pravidelné revize oprávněnými orgány tak, aby byla zajištěna funkčnost a oprávněnost jejich používání.
  5. Rozvíjet u zaměstnanců zainteresovanost na kvalitě provedených prací. Udržovat a zvyšovat jejich odbornou úroveň formou pravidelných školení.